REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Prod100.Com

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://prod100.com (dalej jako: „Prod100.com”, „Serwis”, „Serwis Internetowy”). Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków zamieszczania treści przez użytkowników. Niniejsze warunki regulują w szczególności zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Prod100.com
1) POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Prod100.com jest Jakub Paderewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAKUB PADEREWSKI PROD100.COM wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chełmińska 67/E, 80-299 Gdańsk, NIP 8241723253, REGON 522797655, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz numer telefonu: + 48 507502124 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeżeli zgodnie z prawem krajowym stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Oprócz Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Użytkownicy – są to niezależne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą wchodzić ze sobą w interakcje oraz komunikować się za pośrednictwem Prod100.com. Użytkownicy mogą korzystać z Prod100.com w celu dzielenia się informacjami, wymiany treści oraz nawiązywania i budowania relacji na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, PROD100.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://prod100.com wraz z subdomenami.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  3. USŁUGODAWCA – Jakub Paderewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JAKUB PADEREWSKI PROD100.COM wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Chełmińska 67/E, 80-299 Gdańsk, NIP 8241723253, REGON 522797655, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz numer telefonu: + 48 507502124.
  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  5. UŻYTKOWNIK – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych. Użytkownikiem może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu Internetowego przez reprezentujące ją osoby fizyczne.
  6. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Prod100.com, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z Usług Elektronicznych i pozostałych funkcjonalności dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazany wymóg posiadania Konta.
  7. WIADOMOŚCI – funkcjonalność Konta Użytkownika, umożliwiająca korzystającym z niej Użytkownikom prowadzenie rozmów za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  8. PROFIL – publiczna część Konta Użytkownika – firmy produkcyjnej (strona profilowa) dostępna do wglądu dla pozostałych Użytkowników, w ramach której wyświetlane są informacje na temat Użytkownika oraz zamieszczonych przez niego Postów i Ogłoszeń.
  9. OGŁOSZENIE – jakiekolwiek ogłoszenie Użytkownika dodane w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego, niezależnie od jego nazwy (np. ogłoszenie o pracy, wizytówka firmy, wydarzenie itp.), które dla pozostałych Użytkowników, zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia, może stanowić zaproszenie do kontaktu oraz podjęcia współpracy, skorzystania z usług lub zawarcia określonej umowy. Ogłoszenia w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
  10. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
2) OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PROD100.COM

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownik umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich danych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępniane, rozpowszechniane i przechowywane przez siebie w ramach Serwisu dane.

3. Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Prod100.com: (1) komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca,  aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PROD100.COM

1. Wszelkie wypowiedzi, oceny, opinie, komentarze i reakcje zamieszczane przez Użytkowników w Prod100.com zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy. Usługodawca nie nadzoruje treści publikowanych i wysyłanych między sobą przez Użytkowników w Serwisie Internetowym.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Użytkowników dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.

3. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeżeli zgodnie z prawem krajowym stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta), przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

4. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Prod100.com było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne albo że okażą się ona przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca udostępnia Prod100.com w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeżeli zgodnie z prawem krajowym stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

5. Usługodawca nie weryfikuje warunków ewentualnych transakcji, ich przedmiotu oraz sposobu wykonania zobowiązań, jakie zaciągają między sobą Użytkownicy w rezultacie swojej aktywności w Serwisie Internetowym. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie. Jakiekolwiek transakcje, umowy i inne zobowiązania, które Użytkownicy mogą zawierać między sobą, są zawierane na ich wyłączną odpowiedzialność.

6. Usługodawca przestrzega Użytkowników przed ryzykiem związanym z wchodzeniem w interakcje z pozostałymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu Internetowego. Każdy Użytkownik powinien rozważnie oceniać informacje i komunikaty, które otrzymuje od innego Użytkownika, w szczególności wtedy, gdy nie może mieć pewności co do tożsamości tego Użytkownika oraz wiarygodności otrzymanych od niego treści. Użytkownik powinien zawsze zachować ostrożność w kontaktach z innymi Użytkownikami oraz w razie wątpliwości nie udostępniać im żadnych danych, które uważa za poufne lub osobiste. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek niepożądanych zachowań, podejrzanych treści lub wypowiedzi w Serwisie, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Usługodawcy, korzystając z formularza kontaktowego albo odpowiedniej opcji widocznej przy Poście, Ogłoszeniu lub Profilu, która umożliwia zgłaszanie treści niezgodnych z Regulaminem. Jeżeli zgłoszona treść narusza warunki Regulaminu, Usługodawca może podjąć odpowiednie kroki w zakresie przewidzianym Regulaminem, aby uniemożliwić dostęp do tej treści, w tym również wyciągnąć konsekwencje w stosunku do Użytkownika, który dopuścił się naruszenia Regulaminu.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Użytkownik.
 2. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie, a także w ramach komunikatów, wytycznych oraz wyjaśnień wyświetlanych Użytkownikowi w trakcie korzystania z funkcjonalności Prod100.com.
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, chyba że Regulamin stanowi inaczej. Użytkownik jest informowany najpóźniej przed skorzystaniem z danej funkcjonalności Serwisu o związanych z nią opłatach, wysokości tych opłat oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań Użytkownika względem Usługodawcy z tytułu korzystania z tej funkcjonalności.
 4. Większość Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym wymaga posiadania Konta Użytkownika. Użytkownik nieposiadający Konta może jedynie odwiedzać zakładki informacyjne znajdujące się na stronach Serwisu Internetowego, wyszukiwać niektóre treści za pomocą wyszukiwarki oraz przeglądać dostępne Ogłoszenia, bez możliwości nawiązywania kontaktu z Użytkownikami albo przeglądania Profili.
5) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA
 1. Utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym jest wymagane dla uzyskania dostępu do większości funkcjonalności Prod100.com.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Użytkownika – (1) wyborze rodzaju Konta (jako firma produkcyjna lub jako zleceniodawca); (2) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zapisz ” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej (z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Użytkownikiem a Usługodawcą). W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nazwa (login) oraz hasło.
 3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 4. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 5. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 7. Usługa Elektroniczna Konto Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez przesłanie stosownego żądania do Usługodawcy albo wybranie opcji usunięcia Konta dostępnej z poziomu ustawień Konta. Rezygnacja z Konta powoduje, że Konto zostaje bezpowrotnie usunięte – logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe.
 8. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
 9. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Prod100.com, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta. Utworzenie Konta formy produkcyjnej prowadzi – pod warunkiem uzupełnienia danych Profilu – do utworzenia Profilu Użytkownika, który staje się widoczny dla wszystkich pozostałych Użytkowników.
6) WARUNKI PROWADZENIA PROFILU
 1. Profile oraz zawarte w nich informacje są domyślnie dostępne dla wszystkich Użytkowników w Serwisie Internetowym. Użytkownik w każdej chwili i bez podania przyczyny może modyfikować oraz usuwać dane zamieszczone w Profilu, korzystając z opcji edycji tych danych dostępnych z poziomu ustawień Konta.
 2. Użytkownik prowadząc swój Profil obowiązany jest zadbać, aby wszelkie informacje oraz pozostałe treści zamieszczone przez Użytkownika na Profilu nie naruszały przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich. Informacje upubliczniane przez Użytkownika powinny być zgodne ze stanem faktycznym, prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd. Informacje te powinny odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Informacje zamieszczane na Profilu powinny być zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 3. Użytkownika prowadzącego Profil obowiązuje zakaz dostarczania treści (w tym poprzez zdjęcia, nagrania, materiały audiowizualne lub inne pliki komputerowe) naruszających zasady netykiety, treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii, treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron i portali konkurencyjnych wobec Prod100.com, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich portali.
7) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
 1. Każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie Internetowym może dodawać Ogłoszenia w jednej z dostępnych kategorii (działów) Ogłoszeń widocznych na stronach Prod100.com.

 2. W razie wątpliwości jakiekolwiek informacje zamieszczone w Ogłoszeniach należy traktować wyłącznie w charakterze informacyjnym. Podobnie informacji zamieszczonych na Profilach nie należy utożsamiać z wiążącą ofertą handlową. Jakiekolwiek transakcje, umowy i inne zobowiązania powinny zostać poprzedzone nawiązaniem indywidualnego kontaktu z ogłoszeniodawcą oraz ustaleniem szczegółów przez zainteresowane strony. Serwis Internetowy z zasady nie pośredniczy w zawieraniu umów, a Usługodawca nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników.

 3. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Internetowym jest odpłatne.

 4. Usługodawca udostępnia również dodatkowo płatne funkcjonalności Ogłoszeń umożliwiające ich promocję (np. odświeżenie, wyróżnienie lub uplasowanie na wyższej pozycji wśród pozostałych Ogłoszeń) na stronach Serwisu Internetowego.

 5. Szczegółowy opis odpłatnych funkcjonalności znajduje się na stronach Serwisu Internetowego oraz w trakcie dodawania Ogłoszenia przez Użytkownika.

 6. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest po zalogowaniu do Konta Użytkownika poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Rozpoczęcie dodawania Ogłoszenia następuje z chwilą wyboru kategorii Ogłoszenia, które planuje dodać Użytkownik. Dodanie Ogłoszenia wymaga dokonania przez Użytkownika następujących kroków: (1) wypełnienia formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe, (2) kliknięcia pola „Zapisz” oraz (3) niezwłocznym dokonaniu płatności po przekierowaniu Użytkownika do zewnętrznej bramki płatności elektronicznych – z tą chwilą Ogłoszenia zostaje dodane. Jeżeli ze względu na upływ czasu sesja płatności wygaśnie, Użytkownik zainteresowany dodaniem Ogłoszenia powinien ponowić dodawanie Ogłoszenia w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Ogłoszenie publikowane jest automatycznie z chwilą jego dodania i dokonania wymaganej płatności.

 7. Użytkownik ma prawo usunięcia Ogłoszenia w każdej chwili i bez podania przyczyny, jednak usunięcie Ogłoszenia przed upływem czasu jego trwania nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu płatności za dodanie Ogłoszenia w Serwisie Internetowym. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw konsumenta (albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli zgodnie z prawem krajowym stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta), szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 8. Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Użytkownika. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 9. Użytkownik obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Treść Ogłoszeń powinna być formułowana w języku polskim oraz zgodnie z dodatkowymi wytycznymi wskazywanymi w formularzu dodawania Ogłoszenia.
 10. Niedozwolone jest zamieszczenie przez Użytkownika jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tego samego przedmiotu. Użytkownikowi zabrania się także duplikowania Ogłoszeń innych Użytkowników.
 11. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
 12.  Usługodawca nie gwarantuje Użytkownikom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny
  w znalezieniu osób zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia Użytkownika.
8) PŁATNOŚCI W PROD100.COM, USŁUGI REKLAMOWE
 1. Prod100.com może przewidywać odpłatny dostęp do niektórych usług i funkcjonalności Serwisu.
 2. Do odpłatnych usług i funkcjonalności Prod100.com należą w szczególności: dodawanie Ogłoszeń, promocja i wyróżnianie Ogłoszeń;
 3. Szczegółowy opis odpłatnych usług Prod100.com dostępny jest w Serwisie.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujący sposób płatności: środki w wirtualnym portfelu – pod warunkiem, że Użytkownik posiada w portfelu kwotę odpowiadającą co najmniej cenie wybranej usługi lub funkcjonalności.
  1. Użytkownik może doładować portfel przypisany do jego Konta wybraną przez siebie kwotą poprzez płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl . Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie operatora płatności https://www.przelewy24.pl. Środki w portfelu Użytkownika służą jedynie do regulowania płatności w Prod100.com, nie stanowią środka płatniczego poza Serwisem oraz nie podlegają wypłacie w innej walucie ani waloryzacji.

  2. Środki w portfelu służą jedynie do zakupu usług i funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę Prod100.com. Środki w portfelu nie mogą być używane do regulowania jakichkolwiek transakcji ani dokonywania transferów pieniężnych między Użytkownikami.

  3. Aktualne saldo środków wyświetlane jest na Koncie Użytkownika.

5. Płatności w Serwisie Internetowym dokonywane są zawsze z góry, tj. przed aktywacją odpłatnych usług i funkcjonalności Prod100.com. Warunkiem zawarcia umowy z Usługodawcą jest dokonanie płatności przez Użytkownika. Aktywacja odpłatnych usług i funkcjonalności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od chwili zaksięgowania płatności na rachunku rozliczeniowym Usługodawcy.

6. Potwierdzeniem zakupu odpłatnych usług lub funkcjonalności Prod100.com jest historia transakcji na Koncie Użytkownika, a dodatkowo potwierdzenie przesłane zostaje Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do jego Konta.

7. Dostęp do odpłatnych usług lub funkcjonalności Prod100.com może być ograniczony określonym limitem czasowym. Użytkownik jest o tym informowany najpóźniej przed zakupem, w szczególności podczas wyboru interesującej go usługi lub pakietu usług w Cenniku. Po upływie okresu, na jaki zostały aktywowane, usługa lub inne funkcjonalności Serwisu automatycznie wygasają. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili przedłużenia czasu trwania tych usług lub funkcjonalności, dokonując zakupu w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

8. Wszelkie ceny usług oraz funkcjonalności Prod100.com uwidocznione na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w Cenniku, podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami (oraz o innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty) Użytkownik jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli dokonania zakupu i realizacji płatności.

9) NARUSZENIA REGULAMINU, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Prod100.com lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści publikowanych przez Użytkownika, a także zawieszenia, a w ostateczności zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika. Działania, o których mowa powyżej, Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  1. Podstawami podjęcia wymienionych wyżej sankcji względem danego Użytkownika są:
   1. nieuregulowanie przez Użytkownika wymagalnych należności względem Usługodawcy;
   2. podanie przez Użytkownika w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
   3. Ogłoszenie, Post lub Profil Użytkownika naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
   4. Ogłoszenie (w tym jego tytuł, przedmiot i opis) narusza warunki wystawiania Ogłoszeń wskazane w Regulaminie;
   5. wystawianie Ogłoszenia w innym celu niż wynikający z tytułu, przedmiotu i treści Ogłoszenia;
   6. Profil Użytkownika (w tym zamieszczone Posty, zdjęcia, nagrania, materiały audiowizualne lub inne pliki komputerowe) narusza warunki prowadzenia Profilu wskazane w Regulaminie;
   7. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu w ramach komunikacji z innymi Użytkownikami, w tym za pośrednictwem Wiadomości;
   8. zachowania nieobyczajne, obraźliwe, wulgarne, naruszające dobra osobiste, wprowadzające w błąd lub w inny sposób niezgodne z wytycznymi dotyczącymi komunikacji między Użytkownikami i publikowania treści wskazanymi w Regulaminie;
   9. działania danego Użytkownika grożą bezprawnym naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
   10. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika;
   11. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
   12. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Użytkownika.
  2. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do Konta. W czasie zawieszenia korzystania z Konta nie jest możliwe korzystanie z żadnych funkcjonalności Konta, a dotychczas wystawione Ogłoszenia mogą zostać wycofane ze strony Prod100.com.
  3. Oprócz zawieszenia korzystania z Konta Usługodawca może również podjąć decyzję o usunięciu treści zamieszczonych przez Użytkownika w Prod100.com (np. Posty, Ogłoszenia), jeżeli treści te naruszają warunki niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. W czasie zawieszenia Usług Elektronicznych Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
  5. Zawieszenie Usług Elektronicznych może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony (tj. do czasu ustania przyczyny będącej podstawą do jego zastosowania). Usługodawca odblokowuje w takim wypadku dostęp do Konta Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Zawieszenie może być wycofane także w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika usunięcia przyczyny będącej podstawą do jego zastosowania, niezwłocznie po otrzymaniu takiego potwierdzenia od Użytkownika.
  6. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze określonej sankcji względem Konta Użytkownika lub jego treści w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Użytkownika. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń (np. do usunięcia lub zmiany treści Ogłoszenia), a dopiero jeżeli uprzednie wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Jeśli naruszenie dotyczy określonej treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika (np. Postu albo Ogłoszenia), Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o usunięciu treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika, a następnie dopiero o zawieszeniu korzystania z Konta Użytkownika, jeżeli samo usunięcie treści okaże się niewystarczające lub niecelowe, z uwagi np. na rażący charakter, zakres i częstotliwość naruszeń dokonanych przez Użytkownika.
  7. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Użytkownikiem umowy o korzystanie z Konta i może nastąpić na następujących podstawach:
   1. gdy zastosowane wcześniej sankcje, w tym zawieszenie świadczenia usług, okazują się bezskuteczne lub byłyby niecelowe ze względu na rażący charakter lub uporczywość naruszeń dokonywanych przez tego Użytkownika;
   2. gdy zastosowane wcześniej zawieszenie Konta trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych, a jego przyczyny nadal nie ustały.

W konsekwencji zakończenia usług następuje bezpowrotne usunięcie Konta Użytkownika oraz przypisanych do niego danych, w tym Ogłoszeń i Profilu.

h. W przypadku podjęcia decyzji o usunięciu określonych treści Użytkownika albo zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, Usługodawca przekazuje temu Użytkownikowi – zanim decyzja ta stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

i. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika, przekazuje temu Użytkownikowi, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji co najmniej w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca:

   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Użytkownika w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
   3. może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

W powyższych przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Użytkownikowi, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.

j. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o usunięciu określonych treści, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień  otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku, gdy może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.

k. W przypadku usunięcia określonych treści, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności będących podstawą zastosowania tych sankcji w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 15 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o usunięciu określonych treści, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Użytkownikowi dostęp do tych treści bądź usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym usunięciu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.

 1. Zakończenie dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownikowi pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
10) PLASOWANIE OGŁOSZEŃ

1. Usługodawca może stosować w Prod100.com plasowanie Ogłoszeń, co polega na przypisywaniu określonym Ogłoszeniom wyższej pozycji na liście Ogłoszeń niż pozostałym Ogłoszeniom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.

2. Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:

a.         opcje filtrowania i sortowania treści stosowane dobrowolnie przez Użytkownika;

b.         umieszczenie Ogłoszenia we właściwej kategorii,

c.          zastosowanie w tytule i treści Ogłoszenia wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;

d.         jakość prezentacji Ogłoszenia, cechy wizualne oraz ich opis;

e.         dodanie zdjęć w Ogłoszeniu, w tym również liczba dodanych zdjęć.

3. Parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń w Prod100.com mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Użytkownikowi znalezienie interesującego go Ogłoszenia, a z drugiej strony umożliwić i zwiększyć ogłoszeniodawcom szansę dotarcia ze swoimi Ogłoszeniami do osób zainteresowanych.

4. Użytkownik ma również możliwość odpłatnego wpływania na plasowanie swoich Ogłoszeń zgodnie z zasadami odpłatnej promocji Ogłoszeń wskazanymi w Cenniku. Warunki zakupu promocji Ogłoszeń wskazane są dodatkowo w pkt. 10 Regulaminu.

11) DOSTĘP DO DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Usługodawca i Użytkownicy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Użytkownicy dostarczają na potrzeby korzystania z Prod100.com lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Prod100.com:

a.  Użytkownicy, którzy nie posiadają Konta: dane ogólnodostępne w Prod100.com podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane zamieszczone przez Użytkowników w ramach Ogłoszeń (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, awatar) oraz inne dane zawarte w opisach poszczególnych Ogłoszeń dostępnych w Prod100.com bez potrzeby logowania do Serwisu;

b. Użytkownicy, którzy posiadają Konto: danie takie jak w pkt. 13.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo wszystkie dane podane przez siebie w ramach Konta, dane ogólnodostępne w Prod100.com podczas jego przeglądania po zalogowaniu na Konto, takie jak dane upublicznione przez Użytkowników w ramach ich Profili oraz Ogłoszeń (np. imię i nazwisko, nazwa użytkownika, awatar, adres, wizerunek, nazwa firmy, zawód, zainteresowania, wiek, płeć itd.), historia dokonanych zakupów w Prod100.com, historia konwersacji z innymi Użytkownikami, informacje o dodanych przez siebie Ogłoszeniach i Postach;

c. Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych każdego Użytkownika, w tym również takich, do których dostęp posiadają Użytkownicy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających (z wyłączeniem haseł dostępu do Konta, które są przechowywane w formie zaszyfrowanej).

12) KONTAKT Z PROD100.COM

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Prod100.com jest poczta elektroniczna (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), za pośrednictwem której Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy i wsparcia technicznego w zakresie funkcjonowania Usług Elektronicznych. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

13) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i świadczeniem Usług Elektronicznych Użytkownik może złożyć do Usługodawcy na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
14) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami albo osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub zawodową, jeżeli zgodnie z prawem krajowym stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 16.8 Regulaminu oraz kosztów określonych w pkt. 14.7 Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem do przedsiębiorcy, z którym konsument zawarł umowę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi na wstępie Regulaminu.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (np. Usług Elektronicznych) rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7.  W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.   
15) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Niniejszy punkt 15. Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Użytkowników będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich instytucji rządowych oraz organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę praw i interesów konsumentów w poszczególnych państwach.
 3. Usługodawca podaje, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej konsumenci mogą szukać informacji o możliwych pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w siedzibach oraz na stronach internetowych m. in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
16) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt 16. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Użytkownika niebędącego konsumentem oraz niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, do której zgodnie z prawem krajowym stosuje się przepisy dotyczące konsumenta.

2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

3. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Użytkownika do ich zmiany bądź usunięcia.

4. Jakakolwiek zwłoka lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Usług Elektronicznych przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Użytkownika do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jego podstawę prawną, do wysokości poniesionych przez niego kosztów korzystania z Serwisu Internetowego za okres ostatniego roku, a w razie ich braku – do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Użytkownika z Usługodawcą. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

17) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Prod100.com. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Prod100.com (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.  Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
w niniejszym punkcie 19. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, do której zgodnie z prawem krajowym stosuje się przepisy dotyczące konsumenta), przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

18) PRAWA AUTORSKIE DO PROD100.COM ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zamieszczający w Prod100.com treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Prod100.com. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Użytkownika w Serwisie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz w razie potrzeby zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za dokonane przez Użytkownika naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Prod100.com treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez okres trwania umowy o prowadzenie Konta Użytkownika), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Użytkowników Prod100.com oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Usługodawcy za pośrednictwem profili Prod100.com w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Prod100.com oraz profili Prod100.com w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym w pkt. 19.5 Regulaminu bez wskazywania autorstwa (nazwy, imienia i nazwiska, logo) Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 19.5 Regulaminu.
19) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim, który jest językiem właściwym do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu:

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; wprowadzenia odpłatnych funkcji lub zmiany zasad odpłatności obecnych funkcji Serwisu; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 19.2 lit. d) i e) Regulaminu. Zainteresowany Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

 3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o prowadzenie Konta Użytkownika), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, do której zgodnie z prawem krajowym stosuje się przepisy dotyczące konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte i realizowane umowy.

 5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 19.2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:

i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;

ii. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

f. W przypadkach, o których mowa 19.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług,

Zespół Prod100.com

© Prod100. All rights reserved.